O mapování

Ovocné dřeviny ve volné krajině jsou nedílnou součástí naší krajiny a pro naše předky byli nepostradatelnou součástí života. Poskytovali stín na cestách a při práci na polích, vyznačovali hranice území a v neposlední řadě poskytovali dostatek ovoce nejen pro přímý konzum ale i na uskladnění. Z našeho moderního pohledu se předchozí funkce upozaďují a nabývají funkce nové. Ve volné krajině jsou významným liniovým prvkem, který slouží ke snazší orientaci v terénu, jsou významným útočištěm pro mnoho druhů hmyzu a ptáků, pro které slouží jako zdroj potravy.

Naši předci, je vysazovali nejen z výše zmíněných důvodů, ale i z nařízení ck. monarchie, neboť ovoce podél cest sloužilo jako zdroj potravy pro pochodující vojska a vesnice měli povinnost se o tyto výsadby starat a obnovovat. A v dobách míru sloužili jim. A další generace o ně pečovali dále. Po 1. sv. válce o ovocné dřeviny pečovali buď místní Okrašlovací spolky, nebo někdo z obyvatel. Za minulého režimu byla péče o ovocné dřeviny v krajině částečně zanedbávána, ale také byl kladen důraz na zásobení pracujícího lidu ovocem.

V dnešní době je péče o tyto dřeviny zanedbávána a jsou mnohými vnímány spíše negativně. Ale nyní nastává doba, kdy se lidé vracejí zpět k tradici a je velká snaha o objevování starých pokladů ukrytých v ovocných dřevinách v naší krajině.

Velký kus práce na tom udělal ČSOP a další spolky zvláště v oblasti Bílých Karpat kde bylo provedeno již dosti podrobné mapování a bylo založeno již několik Genofondových výsadeb starých odrůd.


Mapování na jílovsku

Z těchto a dalších důvodů jsme se jako Okrašlovací spolek rozhodli zmapovat jílovsko. Nejen co roste volně v krajině, ale i co roste na vašich zahrádkách. 

Proto prosíme o vaši spolupráci.

Veřejně přístupné budou jen informace o stromech které jsou volně přístupné. Co roste u koho na zahrádce nebude zveřejněno.

Plody hrušňového semenáče na Boží skále
Plody hrušňového semenáče na Boží skále
plody červenolistého myrobalánu (lidově špendlíku)
plody červenolistého myrobalánu (lidově špendlíku)

Výstupy projektu

 • zmapování místních pěstovaných ovocných dřevin v krajině a zahradách
 • Zanesení nejvýznamnějších objevů do celorepublikové mapy
 • vytvoření veřejně přístupné mapy
 • podklady pro péči o dřeviny pro město
  Jílové u Prahy

Jak pomoci

Pokud máte na zahradě nebo ve vašem okolí ovocné stromy můžete nám pomoci i jen informací o odrůdě nebo lidovém názvu, kterým jej nazýváte. 

Pokud neznáte název nevadí. Pomůže i jen informace o tom kdy dozrává na stromě, kdy je k jídlu, jak ji využíváte. Zkrátka pomůže cokoli.

Když žádný ovocný strom nemáte, ale pamatujete si jaké odrůdy se v okolí Jílového pěstovali nebo jak se jim říkalo, budeme rádi i za to.

Použitá metodika

 • Machovec, J. 1982. Sadovnická dendrologie. Státní pedagogické nakladatelství. Praha. 246 s.
 • Standardy péče o přírodu a krajinu - SPPK C02 003:2016 - Punkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině
 • Standardy péče o přírodu a krajinu - SPPK C02 005:2016 - Péče o funkční výsadby ovocných dřevinTetera, V. 2003. 
 • Záchrana starých krajových odrůd ovocných dřevin. ČSOP. Veselí nad Moravou. 
 • Metodika č.4pomologické popisy odrůd: www.stareodrudy.cz/archiv-starych-odrud/